ނައިޓްމާކެޓް އަދި ޢާއްމުއެއްވުންތަކާ ބެހޭ

1 އަހަރު ކުރިން

ދުނިޔޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކާމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ” ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ” (ކޮވިޑް-19)އާގުޅިގެން ފެއަރ ،ނައިޓްމާކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު އަދި މާލެ ސިޓީގެ ޕާކުތަކުގައާއި އެހެންވެސް މީހުން އެއްވެއުޅޭ ހަރަކާތްތައް މާލެސިޓީގައި މިދުވަސްވަރު ބޭއްވުމަކީ އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތް ނޫންކަމުގައިވާތީ، ފެއަރ ނައިޓްމާކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީބާޒާރު މާލެސިޓީގައި ބޭއްވުން ވަކި ތާރީޚެއްނެތި ފަސްކުރެވިފައިވާވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

      ވީމާ،މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމ

10 މާރިޗު 2020