ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( 7/2010) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން

ނަންބަރު

(IUL)425-CB/1/2022/102

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު

15 މާޗް 2022

ސުންގަޑި

24 މާޗް 2022 - 20:30

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

Iulaan 102-1647404558098.pdf