ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ މެޗްތައް ބޮޑު ސްކްރީންގައި ބެލުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް

ނަންބަރު

-

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު

20 ނޮވެމްބަރ 2022

ސުންގަޑި

20 ނޮވެމްބަރ 2022 - 14:30

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

charts 1-1668936832363.pdf