މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

ނޯޓް:

ފޯމު ޑައުންލޯޑު ކުރުމަށްފަހު ފުރާފައި، [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްލައްވާ.

  • ފޯރމް ފުރުއްވާނީ މަސައްކަތްކުރާ ގޭގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑި ކާޑް ކޮޕީއެއް ފޯރމާއެކު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.
  • ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ފޯރމް ހުށައަޅުއްވާނަމަ ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު އިންނަންވާނެއެވެ.
  • ރަސްމީ ދުވަހުގެ 13:00 – 08:00 އަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް އެދުވަހު ބޯޑު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ބޯޑުގެ ކުލި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

  • ބޯޑް ގެންދާ ގަޑިންފެށިގެން 6 ގަޑިއިރަށް -/20ރ
  • ބޯޑް ގެންދާ ގަޑިންފެށިގެން 12 ގަޑިއިރަށް -/40ރ
  • ބޯޑް ގެންދާ ގަޑިންފެށިގެން 24 ގަޑިއިރަށް -/60ރ