ކޮމިޓީތައް

އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް، ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ކޮމިޓީ

 • މުޙައްމަދު ފިޝާވީން ސަލީމް
 • އާދަމް ޝަރީފް
 • ޙުސައިން ޝަރީފް
 • އަޛްރާ މޫސާ
 • އަޙްމަދު ނިޔާޒް
 • ޝަމާޢު ޝަރީފް

ޓްރާންސްޕޯރޓް ކޮމިޓީ

 • އަޙްމަދު ޟަމީރު
 • މުޙައްމަދު ފަޒީން
 • މުޙައްމަދު ފިޝާވީން ސަލީމް
 • އާދަމް ޝަރީފް

މޮސްކްސް އެންޑް ސިމެޓްރީސް ކޮމިޓީ

 • މުޙައްމަދު ފަޒީން
 • އަޙްމަދު ނިޔާޒް
 • އަޙްމަދު ޟަމީރު
 • އިބްރާހީމް މަނިކު

ޕްރޮޕަރޓީ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

 • އާދަމް ޝަރީފް
 • މުޙައްމަދު ފިޝާވީން ސަލީމް
 • ޙަމްނާ ވަޙީދު
 • އަޙްމަދު ޟަމީރު
 • އިބްރާހީމް މަނިކު

މާރކެޓްސް އެންޑް ހާބަރސް ކޮމިޓީ

 • މުޙައްމަދު ފަޒީން
 • އަޙްމަދު ޟަމީރު
 • ޝާހީން މަޙްމޫދު
 • އިބްރާހީމް މަނިކު

ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ރީކްރިއޭޝަން ކޮމިޓީ

 • ޙަމްނާ ވަޙީދު
 • މުޙައްމަދު ފިޝާވީން ސަލީމް
 • އާދަމް ޝަރީފް
 • އަޙްމަދު ނިޔާޒް
 • ޝަމާޢު ޝަރީފް

ނެއިބަރހުޑްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ކޮމިޓީ

 • އަޙްމަދު ނިޔާޒް
 • ޙުސައިން ޝަރީފް
 • އަޛްރާ މޫސާ
 • ޝާހީން މަޙްމޫދު

ވައިޓަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީ

 • ޝާހީން މަޙްމޫދު
 • މުޙައްމަދު ފަޒީން
 • އަޛްރާ މޫސާ
 • އިބްރާހީމް މަނިކު

ޕަބްލިކް ވަރކްސް ކޮމިޓީ

 • ޙުސައިން ޝަރީފް
 • އަޙްމަދު ނިޔާޒް
 • އިބްރާހީމް މަނިކު
 • ޝަމާޢު ޝަރީފް

އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮމިޓީ

 • ޝަމާޢު ޝަރީފް
 • ޙުސައިން ޝަރީފް
 • އަޛްރާ މޫސާ
 • ޙަމްނާ ވަޙީދު