ޚަބަރު

މާލޭގެ މަގުތަށް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުމުގެ އުތުރު ކޮޅުގެ މަސައްކަތް ނަންމައި ހުޅުވައިފި

5 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ  ފައިމަގު ހިނގުމުގެ ވަގުތު ފާގަކުރަމުން ހަވީރު 4:00 ގައި މަގުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަހު ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

5 މަސް ކުރިން

އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަހު ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި މާލޭ ސިޓިގެ މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފިއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ހުޅުވިއްޖެ

7 މަސް ކުރިން

މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތަރައްޤީކުރި ” ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ” މި އަދު ހުޅުވިއްޖެއެވެ. ޕާކްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ުފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކޮވިޑް – 91 އާއި ގުޅިގެންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

ކޮވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ބޭތިއްބުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރާ މަރިކަޒު ނައިބް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ފިޔަވަލެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ބޭތިއްބުމަށްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ފިޔަވަލެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އެހެންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޯވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ތަކެތި ފޮނުވައިދޭނެ ފިހާރަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްކޮށްފި.

1 އަހަރު ކުރިން

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދުކުރެވޭ ހާލަތް ތަކިގައި އެއްޗެހި ފޮނުވައިދޭނެ ފިހާރަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން އެއްކޮއްފިއެވެ. މާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޒަމާނުއްސުރެ ތަރުތީބު ގެއްިލފައިާވ ފަޅުމަތީމަގު، ކޯވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ސާފުކޮށް އެމަގުގެ ބައެއް އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ މަގެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފި.

1 އަހަރު ކުރިން

ޒަމާނުއްސުރެ ތަރުތީބު ގެއްިލފައިާވ ފަޅުމަތީމަގު، ކޯވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. މިއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހިދާނެ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި.

1 އަހަރު ކުރިން

ކޯވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހިދާނެ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވި އުސޫލުގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

ކޮވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވި އުސޫލުގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ގަޑިތަކަށްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ފަސޭހަ ކުރުމަށް ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ލިބޭނެގޮތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

ކޮވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ފަސޭހަ ކުރުމަށް ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ލިބޭނެގޮތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް މާރކެޓް ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ކައުންސިލް އާއި އެ ތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ސާފުކޮށްފި.

1 އަހަރު ކުރިން

  14 މާރިޗް 2020 ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް މާރކެޓް ގޮޅިތަކާއި  މާލޭގެއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް މާފަންނުގައި ބަސްސްޓޮޕެއް ހުޅުވައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ، މާލޭގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް މާލޭގައި އިތުރު ބަސް ސްޓޮޕެއް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި ހުޅުވައިފިއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސީޓިގެ މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވާދެއްވައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

17 ފެބްރުވަރީ 2020 މާލޭ ސީޓިގެ މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

1 އަހަރު ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އަށް ހަދިޔާކުރި ވެހިކަލް ހަވާލުކުރައްވައިފި.

1 އަހަރު ކުރިން

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކުރި  ވެހިކަލްތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. ސިޓީއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު ބަސްސްޓޮޕެއް ހުޅުވައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ، މާލޭގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް މާލޭގައި އިތުރު ބަސް ސްޓޮޕެއް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި ހުޅުވައިފިއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޮންލައިން 4 ޚިދުމަތަކާއެކު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައު ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮއްފި

1 އަހަރު ކުރިން

އޮންލައިން 4 ޚިދުމަތަކާއެކު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައު ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮއްފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު އޮފީހުގައި ވެބްސައިޓްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސީޓިގެ މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮއްފި

1 އަހަރު ކުރިން

މާލޭ ސީޓިގެ މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރޯޑްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

1 2