ޚަބަރު

ޕާކިންގ ޖާގަތަކަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޕާކިންގް ޖާގަތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ޢާއްމުކޮށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި، ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ޢާއްމުކޮށް ސިޓީއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

” އަތަމަނަ” ގެ ނަމުގައި ހަފުތާ ނުހެއް ނެރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

” އަތަމަނަ ” ގެ ނަމުގައި ހަފުތާ ނޫހެއް ނެރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ނިންމާފައިވަނީ 15 ޖުލައި 2021އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް އީދު ބަންދަށްފަހު ފެށޭނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭސިޓީގެ މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެ ހެދުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޮޑު އީދުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގަރާޖް ހުއްދައިގެން ކަންކަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރިކަން އިޢުލާންކުރީ މަޝްވަރާނުކޮށްކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި ގަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ބާއްވާނެ ގަރާޖް ޗެކްކުރުމާއި ގަރާޖްގެ ވެރިފަރާތާއި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާއިއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބޮޑު އިދު ދުވަހު ހަވީރު ފައިމަގުގައި ހިނގާފައި އުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

މިއަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ފައިމަގުގައި ހިނގާފައި އުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޕާކިންގް ޒޯމްތަކާއި މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލާން ޖެހިއްޖެނަމަ ގުރުއަތުލާނީ ޓީ.ވީ. އިން ލައިވްކޮށްގެން ކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

2 ހަފްތާ ކުރިން

ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޕާކިންގް ޒޯންތަކާއި މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލާން ޖެހިއްޖެނަމަ ގުރުއަތުލާނީ ޓީ.ވީ.އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބޮޑުގޭ ޕާކިންގް ޒޯން ހުޅުވައިފި

2 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާފަންނު ބޮޑުގޭގައި ތަރައްޤީކުރި ޕާކިންގ ޒޯން މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވައިފިއެވެ. ޕާކިންގް ޒޯން ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާރުކޭޓްތަކުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

2 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މާރުކޭޓްތަކުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން 2021 ޖުލައިއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގެދޮރުވެރިކަމުގެތެރެއިން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބުނު ފަރާތްތައް ދަފުތަރުން އުނިކުރުމަށާ، މައިމުޅަވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ނިންމައިފި

2 ހަފްތާ ކުރިން

ދަފުތަރުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ދަފުތަރުން އުނިކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މިއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހިޔާ ޔުނިއަން އިން ކުރަމުންދާ އާދޭސްތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ގޮވާލައްވައިފި

2 ހަފްތާ ކުރިން

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ވަކާލާތުކޮށް، އަޑު އުފުލުމަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ހަދާފައިވާ ” ހިޔާ ޔޫނިއަންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީއަކީ ސާފު ފެހި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

2 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީއަކީ ސާފު ފެހި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި  ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މިކަންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައިވާ ގުދަންތަކާ ވޯކްޝޮޕްތަކާ އަދި ގަރާޖްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފި

2 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައިވާ ގުދަންތަކާ ވޯކްޝޮޕްތަކާ އަދި ގަރާޖްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ނިންމީއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ހިންގާ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބައެއް ބަދަލުތަށް ގެންނަން ނިންމައިފި

4 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މާލޭގެ މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ގިންގާ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގެނެސް މާލޭގެ ބައެއްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް އެޗް.ޑީސީ އިން ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް ތަކަކީ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަމަށް ނިންމައިފި

1 މަސް ކުރިން

ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް އެޗް.ޑީސީ އިން ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް ތަކަކީ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭގެ މާރުކޭޓްތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

1 މަސް ކުރިން

މާލޭގެ މާރުކޭޓް ތަކުންދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާއިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވިލިމާލޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އުފެއްދުމަށް ޖާގަ ތަނަވަސް އޮފީހެއް އަޅަން ނިންމައިފި

1 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގައި ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވައިދު ބަދަލުތަކަކާއެކު އަލުން ފާސްކޮއްފި

1 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވައިދު ބަދަލުތަކަކާއެކު އަލުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނައިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭގެ މަގުތަށް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުމުގެ އުތުރު ކޮޅުގެ މަސައްކަތް ނަންމައި ހުޅުވައިފި

7 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ  ފައިމަގު ހިނގުމުގެ ވަގުތު ފާގަކުރަމުން ހަވީރު 4:00 ގައި މަގުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަހު ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

7 މަސް ކުރިން

އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަހު ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި މާލޭ ސިޓިގެ މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފިއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

1 2