ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ ޙާލު ބެއްލެވުމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ

4 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ގޭގެއަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ޙާލު ބެއްލެވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި އެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފައްޓަވާގޮތަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވިލިމާލޭ ސިނަމާލޭ 4 ގެ އިންފާރު ރާނަން ފަށައިފި

4 ހަފްތާ ކުރިން

ިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލޭ 4 ގެ ފްލެޓްގެ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަވަށު ފޯރި ގެނައުމަށް ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކެއް ރާއްވަވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ

1 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގައި އިހުއްސުރެ އޮންނަ އަވަށު ފޯރި ގެނައުމަށް މާލޭ ސިޓީގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

1 މަސް ކުރިން

ގައުމީ ޓީމުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ކުރި ހިތްވަރު ފާހަގަކޮށް ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޤައުމީޓީމާއެކު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި

2 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ، މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެވަނައިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުނަށް ޙާއްސަކޮށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

2 މަސް ކުރިން

  މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުނަށް ޙާއްސަކޮށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޗައިނާގެ ގައުމީދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް މޭޔަރ ޗައިނާ ސަފީރަށް ފޮނުއްވައިފި

2 މަސް ކުރިން

ޗައިނާގެ 72 ވަނަ ގައުމީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް، ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ވާންގް ލިޒިންގއަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސަޢޫދީ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

2 މަސް ކުރިން

ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރ ހިޒްއެކްސެލަންސީ މާތުރެޚް ޢަބްދުﷲ އެމް.އަލްދަސަން އާއި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މޭޔަރގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

2 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައިބާއްވާ ” މޭޔަރސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓަރ 2021 ” މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާއާއި ޚިޔާލު ހިއްސާކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

2 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަށް، ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 91 ވަނަ ގައުމީ ދުވަހުގެ އިހްތިފާލްގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

2 މަސް ކުރިން

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 91 ވަނަ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީއަކީ ކުޅިވަރުތަކަށް މަރުޙަބާކިޔާތަނަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއްކަމުގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ

2 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީއަކީ ކުޅިވަރުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔާ، ސިޓީއަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއްކަމުގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޖެޓް ސްކީގައި ރާއްޖެވަށާ ބުރެއްޖެހުމަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި.

2 މަސް ކުރިން

ޖެޓް ސްކީގައި ރާއްޖެ ވަށާ ބުރެއްޖެހުމަށް ފެށި ދަތުރުގެ ބައިވެރިނަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މާލޭ ސިޓީންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތައް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި

2 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތުރުކީވިލާތަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސްގެ ރާއްޖޭގުޅުމާބެހޭ ބައިގެ ވެރިޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

2 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ތުރުކީވިލާތުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ އަލްޓިންޑަގް ސިޓީގެ މޭޔަރއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

2 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ތުރުކީވިލާތުގެ ވެރިކަންކުރާ ސިޓީ އަލްޓިންޑަގް މުނިސިޕަލްޓީގެއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ ގުންގޮރެން ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މޭޔަރއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިތީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ތުރުކީވިލާތުގެ ގުންގްރެން ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މޭޔަރ ބުންޔާމީންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކައުންސިލްތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމަށާ، އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް މޭޔަރ ތުރުކީވިލާތައް ވަޑައިގެންފި

3 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު  ހެނދުނު ތުރުކީވިލާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ތުރުކީވިލާތުގެ ކައުންސިލްތަކާ ގުޅުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަންސާސް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ގުޅީފަޅުގައި އުޅެވޭނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

3 މަސް ކުރިން

ފަންސާސްހާސް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ގުޅީފަޅުގައި ދިރިއުޅޭވޭނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭގޮތުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލްހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުންބާއްވައިފި

3 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާއްވައިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި،އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

1 2 3 5