ޚަބަރު

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ އަލްޓިންޑަގް ސިޓީގެ މޭޔަރއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

3 ދުވަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ތުރުކީވިލާތުގެ ވެރިކަންކުރާ ސިޓީ އަލްޓިންޑަގް މުނިސިޕަލްޓީގެއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ ގުންގޮރެން ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މޭޔަރއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

7 ދުވަސް ކުރިން

މާލޭ ސިތީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ތުރުކީވިލާތުގެ ގުންގްރެން ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މޭޔަރ ބުންޔާމީންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކައުންސިލްތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމަށާ، އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް މޭޔަރ ތުރުކީވިލާތައް ވަޑައިގެންފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު  ހެނދުނު ތުރުކީވިލާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ތުރުކީވިލާތުގެ ކައުންސިލްތަކާ ގުޅުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަންސާސް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ގުޅީފަޅުގައި އުޅެވޭނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

2 ހަފްތާ ކުރިން

ފަންސާސްހާސް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ގުޅީފަޅުގައި ދިރިއުޅޭވޭނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭގޮތުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލްހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުންބާއްވައިފި

2 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާއްވައިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި،އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސްޓެލްކޯ އިން ބަންދުކޮށްފައިވާ މަގުތައް ހުޅުވާލުމަށް ކޯޓަށް ދާންޖެހޭނަމަ އެކަންވެސް ކުރައްވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

3 ހަފްތާ ކުރިން

ސްޓެލްކޯގެ އިން ބަންދުކޮށްފައިވާ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގެ ގޯޅިތަކާ މަގުތަށް ހުޅުވާލުމަށް ކޯޓަށް ދާންޖެހޭނަމަ އެކަންވެސް ކުރައްވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުގެތަކުން އުނދަގޫވާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން ސަރަޙައްދަކުން ގޯތި ލިބެންޖެހޭކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

3 ހަފްތާ ކުރިން

ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގެތަކުން އުނދަގޫވާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން ސަރަޙައްދަކުން ގޯތި ލިބެންޖެހޭކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 25އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސްޓެލްކޯ 200 ފޫޓު އެތެރަށް ޖެއްސުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފައްޓަވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

3 ހަފްތާ ކުރިން

ސްޓެލްކޯ 200 ފޫޓު އެތެރަށް ޖެއްސުމުގެ މަޝްވަރާތަށް ފައްޓަވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 25އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅުމާލޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުވާންޖެހޭނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

4 ހަފްތާ ކުރިން

ހުޅުމާލޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުވާންޖެހޭނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅުމާލޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

4 ހަފްތާ ކުރިން

ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ހުޅުމާލޭ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

4 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ހުޅުމާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޮވާ، ބްލޮކް ވެރިން ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބް 2021 އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

4 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭގެ ކޮންމެ ބްލޮކަކަށް އެ ބްލޮކެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވެރިއަކު ކަނޑައަޅައި ސިޓީ ކައުންސިލްއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް، ބްލޮކް ވެރިންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބަލައި ހަމަހަމަކުރައްވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

1 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބައްލަވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ހެންވޭރު ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

1 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ހެންވޭރުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ ގޯތިގެދޮރާބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

1 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ގޯތިގެދޮރާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މާފަންނު ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

1 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މާފަންނުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގޭގެއަށް ގޮސްގެން ކުނި ނަގާގޮތައް ހަމަޖައްސަވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

1 މަސް ކުރިން

ކުރިންވެސް މާލޭ ސިޓީގައި ކުނި ނަގަމުން އައިގޮތަށް، ގޭގެއިން ކުނި ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވަން ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް  މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާފަންނު ބޮޑުގޭގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް މޭޔަރ ހުށަހަޅުއްވައިފި

1 މަސް ކުރިން

މާފަންނު ބޮޑުގޭގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވިސްނުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް، މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. ތާޖުއްދީންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގައި ގެންގުޅެވޭނެ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު މިންވަރާއި ޢުމުރު ވަރަށް އަވަހަށް ކަނޑައަޅުއްވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

1 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގައި ގިނަވެގެން ގެންގުޅެވޭނެ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ އަދަދާއި އަދި ޢުމުރު ވަރަށް އަވަހަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވާނެކަމަށް މާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މައްޗަންގޮޅީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

1 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މައްޗަންގޮޅީއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

1 2 3 4