ޚަބަރު

ސްޓެލްކޯ އިން ބަންދުކޮށްފައިވާ މަގުތައް ހުޅުވާލުމަށް ކޯޓަށް ދާންޖެހޭނަމަ އެކަންވެސް ކުރައްވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

3 މަސް ކުރިން

ސްޓެލްކޯގެ އިން ބަންދުކޮށްފައިވާ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގެ ގޯޅިތަކާ މަގުތަށް ހުޅުވާލުމަށް ކޯޓަށް ދާންޖެހޭނަމަ އެކަންވެސް ކުރައްވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުގެތަކުން އުނދަގޫވާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން ސަރަޙައްދަކުން ގޯތި ލިބެންޖެހޭކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

3 މަސް ކުރިން

ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގެތަކުން އުނދަގޫވާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން ސަރަޙައްދަކުން ގޯތި ލިބެންޖެހޭކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 25އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސްޓެލްކޯ 200 ފޫޓު އެތެރަށް ޖެއްސުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފައްޓަވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

3 މަސް ކުރިން

ސްޓެލްކޯ 200 ފޫޓު އެތެރަށް ޖެއްސުމުގެ މަޝްވަރާތަށް ފައްޓަވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 25އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅުމާލޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުވާންޖެހޭނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

3 މަސް ކުރިން

ހުޅުމާލޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުވާންޖެހޭނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅުމާލޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

3 މަސް ކުރިން

ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ހުޅުމާލޭ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

3 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ހުޅުމާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޮވާ، ބްލޮކް ވެރިން ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބް 2021 އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

3 މަސް ކުރިން

މާލޭގެ ކޮންމެ ބްލޮކަކަށް އެ ބްލޮކެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވެރިއަކު ކަނޑައަޅައި ސިޓީ ކައުންސިލްއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް، ބްލޮކް ވެރިންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބަލައި ހަމަހަމަކުރައްވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

3 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބައްލަވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ހެންވޭރު ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

3 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ހެންވޭރުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ ގޯތިގެދޮރާބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

3 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ގޯތިގެދޮރާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މާފަންނު ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

4 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މާފަންނުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގޭގެއަށް ގޮސްގެން ކުނި ނަގާގޮތައް ހަމަޖައްސަވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

4 މަސް ކުރިން

ކުރިންވެސް މާލޭ ސިޓީގައި ކުނި ނަގަމުން އައިގޮތަށް، ގޭގެއިން ކުނި ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވަން ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް  މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާފަންނު ބޮޑުގޭގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް މޭޔަރ ހުށަހަޅުއްވައިފި

4 މަސް ކުރިން

މާފަންނު ބޮޑުގޭގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވިސްނުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް، މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. ތާޖުއްދީންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގައި ގެންގުޅެވޭނެ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު މިންވަރާއި ޢުމުރު ވަރަށް އަވަހަށް ކަނޑައަޅުއްވާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

4 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގައި ގިނަވެގެން ގެންގުޅެވޭނެ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ އަދަދާއި އަދި ޢުމުރު ވަރަށް އަވަހަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވާނެކަމަށް މާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މައްޗަންގޮޅީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

4 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މައްޗަންގޮޅީއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

4 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވިލިމާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕްލޭން ހަދަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައިގެން ކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

4 މަސް ކުރިން

ޕްލޭން ހަދަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައިގެންކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭ ސިޓީގެއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަލާކުވެގެން މަގުމައްޗަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި ނުދުއްވާ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އުޅަނދުތައް ނެގުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

4 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ހަލާކުވެގެން މަގުމައްޗަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި ނުދުއްވާ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރަމުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލްހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ފެށިއްޖެ

4 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސީޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ރައްޔިތުންގެއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަތޮޅު ފެރީ އުޅަނދުފަހަރު ލަފާ ފުރާ ސަރަޙައްދުގައި ޓެކްސީ ސްޓޮޕެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

4 މަސް ކުރިން

މާލޭގެ އުތުރުފަރާތުން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީ އުޅަނދުފަހަރު ކަފާ ފުރާ ސަރަޙައްދުގައި ޓެކްސީ މަޑުކުރާނެ ޖާގައެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

1 2 3 4 5