ޚަބަރު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެތެރެއިން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބުނު ފަރާތްތައް ދަފުތަރުން އުނިކުރުމަށާ، މައިމުޅަވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ނިންމައިފި

2 މަސް ކުރިން

ދަފުތަރުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ދަފުތަރުން އުނިކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މިއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހިޔާ ޔުނިއަން އިން ކުރަމުންދާ އާދޭސްތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ގޮވާލައްވައިފި

2 މަސް ކުރިން

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ވަކާލާތުކޮށް، އަޑު އުފުލުމަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ހަދާފައިވާ ” ހިޔާ ޔޫނިއަންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީއަކީ ސާފު ފެހި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

2 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީއަކީ ސާފު ފެހި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި  ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މިކަންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައިވާ ގުދަންތަކާ ވޯކްޝޮޕްތަކާ އަދި ގަރާޖްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފި

2 މަސް ކުރިން

މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައިވާ ގުދަންތަކާ ވޯކްޝޮޕްތަކާ އަދި ގަރާޖްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ނިންމީއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ހިންގާ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބައެއް ބަދަލުތަށް ގެންނަން ނިންމައިފި

3 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މާލޭގެ މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ގިންގާ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގެނެސް މާލޭގެ ބައެއްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް އެޗް.ޑީސީ އިން ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް ތަކަކީ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަމަށް ނިންމައިފި

3 މަސް ކުރިން

ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް އެޗް.ޑީސީ އިން ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް ތަކަކީ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭގެ މާރުކޭޓްތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

3 މަސް ކުރިން

މާލޭގެ މާރުކޭޓް ތަކުންދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާއިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވިލިމާލޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އުފެއްދުމަށް ޖާގަ ތަނަވަސް އޮފީހެއް އަޅަން ނިންމައިފި

3 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގައި ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވައިދު ބަދަލުތަކަކާއެކު އަލުން ފާސްކޮއްފި

3 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވައިދު ބަދަލުތަކަކާއެކު އަލުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނައިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭގެ މަގުތަށް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުމުގެ އުތުރު ކޮޅުގެ މަސައްކަތް ނަންމައި ހުޅުވައިފި

9 މަސް ކުރިން

މާލޭ ސިޓީގެ މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ  ފައިމަގު ހިނގުމުގެ ވަގުތު ފާގަކުރަމުން ހަވީރު 4:00 ގައި މަގުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަހު ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

9 މަސް ކުރިން

އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަހު ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި މާލޭ ސިޓިގެ މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފިއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ހުޅުވިއްޖެ

10 މަސް ކުރިން

މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތަރައްޤީކުރި ” ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ” މި އަދު ހުޅުވިއްޖެއެވެ. ޕާކްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ުފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކޮވިޑް – 91 އާއި ގުޅިގެންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

ކޮވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ބޭތިއްބުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރާ މަރިކަޒު ނައިބް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ފިޔަވަލެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ބޭތިއްބުމަށްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ފިޔަވަލެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އެހެންއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޯވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ތަކެތި ފޮނުވައިދޭނެ ފިހާރަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްކޮށްފި.

1 އަހަރު ކުރިން

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދުކުރެވޭ ހާލަތް ތަކިގައި އެއްޗެހި ފޮނުވައިދޭނެ ފިހާރަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން އެއްކޮއްފިއެވެ. މާލޭއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޒަމާނުއްސުރެ ތަރުތީބު ގެއްިލފައިާވ ފަޅުމަތީމަގު، ކޯވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ސާފުކޮށް އެމަގުގެ ބައެއް އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ މަގެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފި.

1 އަހަރު ކުރިން

ޒަމާނުއްސުރެ ތަރުތީބު ގެއްިލފައިާވ ފަޅުމަތީމަގު، ކޯވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. މިއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހިދާނެ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި.

1 އަހަރު ކުރިން

ކޯވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހިދާނެ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވި އުސޫލުގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި

1 އަހަރު ކުރިން

ކޮވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވި އުސޫލުގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ގަޑިތަކަށްއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

1 2 3 4