މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 42 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

42

Sitting

4

Term


Mar 02

Date

18

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 23 ފެބުރުވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ބައްދަލުކުރުމަށް އަހަރަކު ބާއްވަންޖެހޭ ދެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން.
  • ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނައިޓްމާކެޓު ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދެ މާރުކޭޓު ހިންގުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
  • އާއްމު ފަރާތްތަކުން މަގު ބަންދުކޮށްގެން މާހެފުން ބާއްވާނެ ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުން.