މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

41

Sitting

4

Term


Feb 23

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 16 ފެބުރުވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 40 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭސިޓީ ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 2.7 ގައިވާ " މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ރިވެތި އިރުޝާދު ދޭ ބޯޑުތައް ބެހެއްޓުމާއި" ސެޕްގެ 3.8 ގައިވާ " މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ލެޑް ބިލްބޯޑް/ސައިން ބޯޑު ބެހެއްޓޭނެ ތަންތަން ކަނޑައަޅައި، ބަހައްޓައި ހިންގުމާއި" ސެޕްގެ 3.14 ގައިވާ " މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކިޔާނަން ސާފުކޮށް އިނގޭނެހެން މަގުތަކުގައި ނަން ޖެހުން" މި ތިން މަޝްރޫޢު އެކު އެކީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޝައުޤްވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ކަރުދާހާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.