މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 44 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

44

Sitting

4

Term


Mar 16

Date

14

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 09 މާރިޗު 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 43 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްޞާކުރުން.
  • ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްޞާކުރުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

44. Yaumiyya-1649277571841.pdf44-1-1650557847699.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝް