މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ49 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

49

Sitting

4

Term


Apr 20

Date

13

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 13 އެޕްރީލް 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 48 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 4.4 ގައިވާ ކޮންމެ އަވަށެއްގައި ކަނބަލުންގެ ކޯޕަރޭޓިވްސްތަކެއް އުފެއްދުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީތަކުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލެ ސަރވިސަސް ކޮމެޓީއަށް މެންބަރަކު އިތުރު ކުރުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

NINMUN 49-1650556907588.pdf49. Yaumiyya-1651051321600.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ