މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ52 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

52

Sitting

4

Term


May 18

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 11 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 51 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު މާލެ ސިޓީގައި ހިންގޭ "1 ލައްކަ ގަސް" އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްޞާ ކުރުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

52. Yaumiyya-1653566406378.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ