މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 53 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

53

Sitting

4

Term


May 25

Date

12

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 18 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 52 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ޖޫން މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގޭބިސީތަކުން އުކާލަން ނެރޭ ކުނި ބައިބަޔަށް ވަކިކޮށް ނެރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާތީ، އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުން.