މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 54 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

54

Sitting

4

Term


Jun 01

Date

15

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 25 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 53 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އަދި ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތާވަލުހެދުމާއި އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރާނެ މައިގަނޑުކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ