މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 59 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

59

Sitting

4

Term


Jul 06

Date

14

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 29 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 58 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.
  • ބައުވެ، ދިރިއުޅެން އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން.
  • ސްޕެޝަލް ކޮސްޓަބިއުލަރީ ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން މާލެ ކޮމިއުނިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ ފާސްކުރުމާއި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ފުލުހުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލް ފާސްކުރުން.
  • މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު: 471-EDS1/425/2022/96 ސިޓީއާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ