މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

64

Sitting

4

Term


Aug 24

Date

17

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

.

  • 17 އޮގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިއްޞާކުރުމާއި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ލޯކަލް މާރުކޭޓް އަދި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަދި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުއްޔަށް ދީފައި ހުންނަ މައްސަލަ އާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ނީލަން ފިހާރަ ސަރަޙައްދާ ގުޅޭ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ބައުވެ، ދިރިއުޅެން އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜު