މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 66 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

66

Sitting

4

Term


Sep 11

Date

18

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 66 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 31 އޮގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 65 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީގެ މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި، ޕާކުތަކާއި ޢާއްމު ތަންތަން ކުނި ކަހައި ސާފުކޮށް ކުނި ނަގައި އުކާލުމާއި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ( ވެމްކޯ ) އާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް މުރާޖާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލޭ ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

66-1-1663477673434.pdf66-2-1663477689854.pdf65. Yaumiyya-1664082521390.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ