މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 74 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

74

Sitting

4

Term


Nov 02

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 74 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 26 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 73 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ވިލިމާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުއްދަ ނަގައިގެން މާލޭ ސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވެހިކަލް ގަރާޖުތައް ކުރިމަތީގައި އެހެން ވެހިކަލްތައް ޕާކު ކުރަމުންދާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މަގަށްވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޓޭކްއަވޭ ތަންތަނުގެ ސަބަބުން މަގުން ހިނގާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ފަޅުތެރެއިން ކުންފުނިތަކަށް ފައްތިޔާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ކަނޑައަޅަފައިވާ އުޞޫލަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • އޮކްޓޯބަރ 20 ވަނަ ދުވަހު މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޓީޗާރސް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިމަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ