ކައުންސިލަރުން

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

މޭޔަރު

އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

ކައުންސިލަރ

ހުޅުމާލެ ދާއިރާ

އަޙްމަދު އައިފާން

ކައުންސިލަރ

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

އަޙްމަދު ނަރީޝް

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

އަޙްމަދު ނަރީޝް

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

އަޙްމަދު އައިފާން

ކައުންސިލަރ

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

ކައުންސިލަރ

ހުޅުމާލެ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޢަރީޝް

ކައުންސިލަރ

މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ

މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު

ކައުންސިލަރ

ގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ނާޞިޜު

ކައުންސިލަރ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

އާދަމް ރަމީޒު

ކައުންސިލަރ

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ

މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް

ކައުންސިލަރ

ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހު

ކައުންސިލަރ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

އާމިނަތު ޔުމްނާ

ކައުންސިލަރ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު

ކައުންސިލަރ

މާފަންނު ހުޅަނގު

ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު

ކައުންސިލަރ

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ކައުންސިލަރ

ގަލޮޅު ދެކުނު

ސަޢީދާ ރަޝާދު

ކައުންސިލަރ

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

އަޙްމަދު ޟަމީރު

ކައުންސިލަރ

މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ

ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް

ކައުންސިލަރ

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

ނަހުލާ ޢަލީ

ކައުންސިލަރ

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ

ކައުންސިލަރ

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ