ފައްތިޔާ، ފަޅުހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

[contact-form-7 id=”5599″]

ނޯޓު:

  • ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ރަސްމީ 3 ދުވަސް ތެރޭ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.

ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި

  • ފައްތިޔާ، ފަޅުހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް (ހުރިހާތަނެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން)
  • އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއާއި / މީރާއަށް އަހަރީފައިސާ ދައްކާފައިވާ ރަސީދުގެ ކޮޕީއެއް މުއްދަތު ހަމަނުވާ
  • ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)
  • ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
  • އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ
  • ފައްތިޔާ / ފަޅުހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ
  • އެއަޕޯރޓް ފެރީއެއްނަމަ، ފެރީބޯޑުގެ ކޮޕީ
  • ރިސޯޓްތަކާއި، ކުންފުނިތަކުގެ ފެރީއެއްނަމަ، އެރިސޯޓަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން އެތަނަކަށް ފެރީކޮށްދޭކަމުގެ ލިޔުން (ރިސޯޓްތަކުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރުން މިލިޔުން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.)