މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަވަށު ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް ހަދިޔާ ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.

02 ނޮވެމްބަރ 2022