މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން އާއި އެކު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

06 ނޮވެމްބަރ 2022