ނީލަން ފިހާރައިގެ ރޯވި ހާދިސާގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭ ބްލޮކެއް އަނދައިފައިވާތީ އެމުވައްޒަފުންނަށް ވަގުތީ ހިޔާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން

10 ޖަނަވަރީ 2023