ވިލިމާލެ ފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދާ ގުޅޭގޮތުން ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނާއި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކީ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

06 ޖުލައި 2022