އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންސްޝިޕް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ10 ސެޕްޓެމްބަރ 2022


ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންސްޝިޕް 2022 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މޭޔަރު މުޢިއްޒު ތިނަދޫއަށް

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންސްޝިޕް 2022 ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މޭޔަރު ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މޭޔަރާއިއެކު މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަހުމަދު ނަރީޝް އާއި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އަދި، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އާދަމް ރަމީޒްގެ އިތުރުން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުންނަށް ގދ. ތިނަދޫއިން ވަނީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުންނަށް ތިނަދޫ ޒުވާނުން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން.

މޭޔަރު މުޢިއްޒު އާއި ކައުންސިލަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން ފައިހަތު ގުދްރަތުالله އާއި އެތްލެޓިކްސް ޓީމާއި ރަށުގެ ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުންވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންސްޝިޕް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.

އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންސްޝިޕް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.

މި ދަތުރުފުޅަކީ ހުވަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދައުވަތަކަށް މޭޔަރާއި ކައުންސިލުން އެ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މިދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 ސެޕްޓެމްބަރު ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.