މައިޒާންތަކާއި، ޕާކުތަކާއި، ބީޗު ފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ކުއްޔަށް ހިފާބޭނުން

ކުއްޔަށް ހިފަންބޭނުންވާ ސަރަހައްދު، އަދި ހިފަން ބޭނުންވާ މުއްދަތުނޯޓް:

  • ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ސިއްޙަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާފަދަ ވިޔަފާރިން ނަފާލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނަލް ޙަރަކާތެއް އަދި ސިޔާސީ އެއްވުމެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. ކުއްޔަށް ހިފާ ބޭނުން ފިޔަވާ އެހެން އިތުރު ޙަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
  • އެޑްވާންސް ފައިސާ ނެގޭނީ ކުއްޔަށް ހިފާ ތަނުގެ ޖުމްލަ ގަޑިއަށް ޖެހޭ ޢަދަދުގެ %15 އެވެ.
  • ތަން ޙަވާލްކުރާނީ ކުނި ނަގާ ސާފުކުރުމަށްފަހު ގައެވެ.
  • މާލޭގައި ހުރި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކާއި ބީޗް ފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލު އަދި ރަސްފަންނު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަނުގެ ޗާޓް މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި، މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ރަސްމީ 3 ދުވަސް ތެރޭ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.