މަގުބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

ނޯޓު:

ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓް ތަކާއި އެކުގައި [email protected] އަށް މެއިލްކޮއްލާށެވެ.

  • 5 ދުވަސްކުރިން މަގު ބަންދުކުރުމަށް އެދި ފޯމުހުށަހެޅިކަމުގައިވިޔަސް މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ މަގުބަންދު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަންދުވާމަގުތަކާއި ،ސަރަހައްދުގެ އެހެންމަގުތަކަށްބަލާ އެމަގުތައް ބަންދުކުރުމުން މަގުބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިނުވާނޭމިންވަރު ބަލައިގެންނެވެ.
  • އިމާރާތްކުރަމުންދާ ކޮންމެ ސައިޓެއްގައި ނަންބޯޑެއް ހަރުކުރެވިފައިހުންނަށް ޖެހޭނެއެވެ. މިބޯޑުގައި ކުންފުނި / ފަރާތް ، ގޭގެނަން ،ފޯނުނަންބަރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ނަގާފައިވާ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު ،އަދި ގޯތިހިމެނޭ ޞަރަހައްދުގެ މަގާ ޕޭމަންޓް ،ކާނު ރަގަޅުކުރުން . – ފުރަތަމަ ޝީޓަށް ފަހު ބިއްގަޑު އިމަޖެއްސުން.
  • މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދައަށް އެދޭދުވަހުގެ އެއްދުވަސްކުރިން ސޭފްޓީޖަހަންޖެހޭތަނެއްނަމަ ސޭފްޓީ ޖަހާ ނިންމަންވާނެއެވެ.މިގޮތުން ސޭފްޓީ ޖަހާނުނިމި ހުންނަ ތަންތަނަށް އެދިފައިވާ ދުވަހަށް ހުއްދަނުދެވޭނެ ވާހަކަ އެންގެވީމެވެ.
  • ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ރަސްމީ 5 ދުވަސް ތެރޭ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.

މިފޯމާއެކުހުށައަޅަން ޖެހޭތަކެތި:

  • ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ޗާޓެއް
  • އިމާރާތް ކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
  • މަދިރި ރިޕޯޓް
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ އިންދޫކުރާ ނޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކަޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ
  • ފައުންޑޭޝަން އަޅާތަނެއްނަމަ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ