2 އަހަރު ކުރިން

ލޭންޑް ބައި

 1. މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ތަންތަނުގެ (ގޯތި، އެއްމެދު، ބިން، ފްލެޓު) ރަޖިސްޓަރީ ހެދުން.
 2. ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް ތަންތަނަށް ކިޔާ ނަން ފާސްކުރުން
 3. ރަޖިސްޓަރީތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުން.
 4. ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނަންޖެހޭ ޗާޓް ކުރެހުން.
 5. ގޯތި/ ބިން ޗާޓު ކުރެހުމަށް ސާރވޭކުރުން/ އައުޓްލައިން ޗާޓް ކުރެހުން.
 6. ސާރވޭ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތް ކުރުން
 7. މާލެ ޗާޓް އަޕްޑޭޓް ކުރުން (މާލެ/ ވިލިމާލެ)
 8. ގޯތި ގެދޮރާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ބެލުން.
 9. ކޯޓުން އަންނަ ގޯތި ގެދޮރުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޖަވާބު ފޮނުވުން.
 10. ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކޯޓުތަކާއި ލޯރފާމްތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން
 11. ގޯތިތަކާއި އަދި ހަވާލުކުރެވޭ ބިންތަކުގެ އިންވަކިކުރަން
 12. ކޯޓު ތަކުން އަންނަ ވިއްކާލާ ގޯތިތަކުގެ ޓެކްސް މަސަކަތް
 13. ގޯތިތަކުގެ އިން ޗެކުކުރުމާއި އިމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުން އަދި ހައްލުކުރުން
 14. ރަހުނު ކުރުމާއިގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުން. (ރަހުނު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ރަހުނު ޚަލާޞް ކުރުން)
 15. ބޯހިޔާ ވަހިކަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން
 16. ޢިމާރާތް ކުރުމާބެހޭ އެކިއެކި ހުއްދަ ދިނުން (ފައުންޑޭޝަން، އިންފާރާއިގުޅޭ އެކިއެކި ހުއްދަ)
 17. ރާއްޖެތެރޭން އަންނަ ގޯއްޗާބެހޭ މެސެޖްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން
 18. ގޯއްޗާއި ބެހޭ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ
 19. ކުލީ ހުއްދަ
 20. މާލެ/ ވިލިމާލެ/ ހުޅުމާލެ އިންސް ޕެކްޓް ކުރުން (ނަންބޯޑު ޗެކުކުރުން)
 21. ސެކްޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.