2 އަހަރު ކުރިން

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތްތައް

 1. އޮފީހުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން.
 2. ޕީއޭޕީ އެކްސްއަށް އަންނަ ފޯނުތައް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް ޕާސްކުރުން.
 3. މޭޔަރ އާ ބައްދަލުކުރަންއެދޭ ޢާއްމު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 4. އޮފީހަށް އަންނަ ތަކެތި އެންޓްރީކޮށް ސެކްޝަންތަކަށް ޙަވާލުކުރުން.
 5. ޖެމްސްއިން އަންނަ ތަކެތި ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް ފޯވާޑުކުރުން.
 6. ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން.
 7. އޮފީސް ހުޅުވާ ތަޅުދަނޑި ގެނެސްގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.(ސިޓީ ކައުންސިލް ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއް)
 8. ހެނދުނު މާފަންނު އޮފީހާއި މައްޗަންގޮޅީ އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ޓޭބަލް ހަދާ ހަވާލުކުރުން .
 9. މާފަންނު އޮފީހުގެ ސެކްޝަންތަކުން ލިބޭ ތަކެތި ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ފޮނުވުން.
 10. ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ނަގައި ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް ޙަވާލުކުރުން.
 11. އެލް.ޖީ.އޭއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ 6މަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
 12. އެލް.ޖީ.އޭއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އަހަރު ރިޕޯޓް ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
 13. ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ އަދި އެކިއެކި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ހޯލް ހޯދުމާއި ހޯލް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ސައުންޑް ހަމަޖެއްސުމާއި ބައްދަލުވުމާގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން.
 14. އޮފީހުން ބާއްވާ އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 15. އޮފީހުގެ (މާފަންނު އޮފީހަށް) ސައިކޮޓަރިއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި (ހަރުމުދާ) ހޯދުން.
 16. އޮފީހުގެ ސެކްޝަންތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުން، (ހަރުމުދާ)
 17. އިދާރީބައިގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ދިވެހި މަސައްކަތު މީހުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 18. އިދާރީބައިގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ބިދޭސީންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 19. އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ދިވެހި، ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންލައްވާ ކުރުވުން.
 20. އޮފީހުގެ އެއަރކޯންތައް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 21. އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދަންޖެހޭ ތަކެތި ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 22. އޮފީހުން އަލަށް ހަދާ އޮފީސް ޢިމާރާތްތައް ހެދުމުގެ ކަންކަން ކުރުން.
 23. އަލަށް ހަދާ ޕާރކިން ޒޯންތަކުގެ ކަންކަން ކުރުން.
 24. މޭޔަރ ކާރު ބެލެހެއްޓުމާއި ޑްރައިވަރުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.
 25. މޭޔަރ ކާރު ހެދުމާއި ރޯޑްވާދިނަސް ހެދުން.
 26. މޭޔަރ ކާރުގެ އަހަރީ ފީދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
 27. މޭޔަރ ކާރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި (އެއަރފުރެޝްނަރ، ޓިޝޫ) ހޯދުން.
 28. މާލޭގައި ހުރި ޕާރކުތައް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.
 29. ވިލިމާލެ ބީޗް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.
 30. އޮފީހުގެ މެއިންޓަނަންސްއާގުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުން.