މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

85

Sitting

4

Term


Jan 18

Date

14

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 11 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 84 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  • މާލޭގެ 358 ނަންބަރު ކޮށީގައި، މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ވިލާގޭސް / ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި އިންވެގެން ހުރި 7 ނަންބަރު ފާޚާނާބަރީގައި ހިންގަމުންދާ " ކެފޭ ތާސީރު" ބަދި ގެއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޭސް ފުޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ތަނަކާ އިންވެގެން ހުންނަ ބަދިގެއެއްކަމުން، ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިޘާއެއް ހިނގާފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތަތީވެ މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

 އާދަމް އާޒިމް
އަހުމަދު ނަރީޝް އިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު  އަހުމަދު ރިޝްވާން ރަޝީދު އައިމިނަތު ރިޝްފާ އަހުމަދުއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާ