ޕްރެސް ރިލީސް

4
މާޗް

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވިލިމާލޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް އޮޅުންއަރާފައިވާތީ، އެކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

21
ޖަނަވަރީ

-

27
ޑިސެމްބަރ

-

26
ޑިސެމްބަރ

ރައީސް އޮންރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ މައްޗަށް 25 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އިންސާފު ޤާއިމު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

10
ނޮވެމްބަރ

09 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގާދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއިގުޅޭ

20
އޮކްޓޯބަރ

‎މާލޭގެ ފަތާޓްރެކް ކުރިމަތިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ތާރުގަނޑު ދަށުން މަގުމައްޗަށް ފެންލީކުވެ، ވަޅުގަނޑު ހެދިފައިވުމާއި ގުޅޭ