ޕްރެސް ރިލީސް

27
މާޗް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅޭ

17
ފެބްރުއަރީ

ޕާކިން ސްލޮޓަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ހުޅުވާލި ޕޯޓަލްއަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ

28
ޑިސެމްބަރ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކުމަށް އެޗްޑީސީއިން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ