ޕްރެސް ރިލީސް

10
ނޮވެމްބަރ

09 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގާދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއިގުޅޭ

20
އޮކްޓޯބަރ

‎މާލޭގެ ފަތާޓްރެކް ކުރިމަތިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ތާރުގަނޑު ދަށުން މަގުމައްޗަށް ފެންލީކުވެ، ވަޅުގަނޑު ހެދިފައިވުމާއި ގުޅޭ

19
ސެޕްޓެމްބަރ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސްޓްރީޓް ލައިޓްސް ހަދިޔާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

22
ޖޫން

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ޖޫންމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހިންގި ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ކުށްވެރިކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

8
ޖޫން

އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނަކާއި، އެޕާޓީގެ ލީޑަރަކު ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ތައުހީނުކޮށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާތީ،އެކަން ކުށްވެރިކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން.

27
މާޗް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅޭ