ޑައުންލޯޑްސް

އ.އެޗް އާރު އޮފިސަރު މާކްސް ޝީޓް - އިއުލާން ނަންބަރު: 80އ. ޕްރޮކިޔުމެންޓް އޮފިސަރ މާކްސް ޝީޓް - އިއުލާން ނަންބަރު: 81މަސައްކަތު - މޮސްކްސް އެންޑް ގްރޭވްޔާރޑް / މޯޗަރީ - އިއުލާން ނަންބަރު: 86އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްެރޭޝަން އެންޑް ފްރަންޓް އޮފީސް - އިއުލާން ނަންބަރު: 84އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ލޭންޑް - އިއުލާން ނަންބަރު: 89އެޑްމިނިސްޓްރޭޓީވް އޮފިސަރ - އިއުލާން ނަންބަރު: 85އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމެންޓް / ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފްރޮންޓް އޮފީސްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޖީ.އެސް 3 / އާއްމު ހިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ސެކްޝަންސުޕަރވައިޒަރ، ޖީ.އެސް 3 / އާއްމު ހިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ސެކްޝަންމަސައްކަތު - އިއުލާނު ނަންބަރު: (IUL) - 425-C-1/1/2021/16ޖަމާއަތްތެރި އިއުލާނު ނަންބަރު - (IUL) - 425 - C1/1/2021/23ޖަމާއަތްތެރި އިއުލާނު ނަންބަރު - (IUL) - 425 - C1/1/2021/24އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ. - އިއުލާނު ނަންބަރު: (IUL) - 425-C-1/1/2021/21ޖަމާއަތްތެރި - ފިރިހެން. (އިސްލާހު ކުރެވިފައި) (IUL) - 425-C-1/1/2021/24ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން - އިއުލާނު ނަންބަރު: (IUL) - 425-C-1/1/2021/160އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިން - އިއުލާނު ނަންބަރު: (IUL) - 425-C-1/1/2021/149ލީގަލް އެސިސްޓަންޓް - ކައުންސިލް ބިއުރޯ - އިއުލާނު ނަންބަރު: (IUL) - 425-C-1/1/2021/141އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ވައިޓަލް - އިއުލާނު ނަންބަރު: (IUL) - 425-C-1/1/2021/150އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ޕްރޮކިޔަރމެންޓް - (IUL) - 425-C-1/1/2021/191ޑްރައިވަރ - އޭއެޗްބީބީ - އިއުލާނު ނަންބަރު: (IUL) - 425-C-1/1/2021/192