ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ޖުމްހޫރީ މައިދާން ފެހި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައް

މާލެ އަދި ވިލިމާލެގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އެއަރ ފައިބާރ އިން ވިއުގަ ގުޅާލުމުގެ ފިޔަވަހި

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

މާލެ ސިޓީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

މަގު ހެދުން

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ބަސް ދަތުރުގެ އިިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަޝްރޫޢު

ދަތުރު ފަތުރާއި ގުޅޭ

ވިލިމާލޭ ވަގުތީ މާރުކޭޓް އެޅުން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ

މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ފައިބަރ ކޭބަލް އެޅުމުގެ ފިޔަވަހި

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ