ފަހުގެ ހަބަރުތައް

އަމާޒަކީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދުވަހަކުވެސް ނުދާ ހިސާބަކަށް ކައުންސިލް ގެންދިއުން: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ "ސްޓާފް ނައިޓް": 5 މުވައްޒަފަކަށް ޢުމްރާ ދަތުރު

ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ އަތޮޅުލީގު ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޓީމަށް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހިތްވަރާއިއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޚާދިމުންތަކެއް: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

އަގުހުރި އިނާމްތަކަކާއިއެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ "ސްޓާފް ނައިޓް" ބާއްވައިފި

ސިނަމާލެ 4 އަމިއްލަ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްދީފި

ސްމާޓް ސިޓީ އެކްސްޕޯ ވާރލްޑް ކޮންގްރެސްގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ވިލިމާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކަދުރު ރުއްތަކުގެ ޕިޓްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ބޯޑު ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއެކުވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ހަލާކުވެފައިވާ ކާނުތައް ބަދަލުކުރަމުން : ރަމީޒް

ސަލްމާން މިސްކިތް ކައިރިން އުދަ އަރާ ސަރަޙައްދުގައި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ”ޕްރޮޓެކްޓިވް ވޯލް“ އެއް ހަދައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްނެތްކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ދޮގެއް: ޝުޖާއު