ފަހުގެ ހަބަރުތައް

ކުނި ވަކިކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރި ވާންޖެހޭ:މޭޔަރު މުޢިއްޒު

ފައިބަރު މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވިލިމާލޭގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

މާލޭގެ ފަޅު ނަޖިސްވަމުންދާ ދިއުން ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން އުސޫލުތަކެއް ހަދަންޖެހޭ:ސައިފް

މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުއާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައި:މޭޔަރު މުޢިއްޒު

މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް ސަރުކާރުން ހައްލެއް ގެނެސްދޭންޖެހޭ:ސައިފް

ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ އަރިހުން މޭޔަރު އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި

އޮފީސްތަކުން ބިންތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްގައި އަންނަނީ އެދެމުން:މޭޔަރު މުޢިއްޒު

އަތަމަނަ މަޖައްލާގެ ޚާއްސަ އެޑިޝަން ރައްޔިތުންނަށް ބަހަނީ

ތިމާވެއްޓާއިގުޅޭ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އެބަގެންދަން:މަރިޔަމް ނާޒިމާ

މާލެއަކީ ދުޅަހެޔޮ، އަމާން، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ނަމޫނާއަކަށް ހެދުމަށް ރައްޔިތުން އެދޭ އެދުން ފުއްދުމަށްޓަކައި މިގެންދަނީ ތަފާތު ޙައްލުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

މާލެ ސިޓީ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ އެއްއަހަރު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ޖުލައ19ި ގައި