ފަހުގެ ހަބަރުތައް

ޕޮލިސް ކޮންސްޓެބިއުލަރީ ޚިދުމަތާއިއެކު މާލެއަށް ހެޔޮ ބަދަލު ތަކެއް

މިނީ ބަސް ދުއްވާ މަގުތަކުގައި ޕާކިންގ ޒޯން ހަދަން ފަށައިފި

މާވެހި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކަށް މިއަދުން ފެށިގެން އެދެވޭނެ

ގޯތި އަދި ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯމު ފުރައިދޭން ފަށައިފި

ސްޕެޝިއަލް ކޮންސްޓެބިއުލަރީ ޚިދުމަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން މިއަދު ފަށައިފި

ވޯލްޑް ސިޓީސް ސަމިޓް 2022 ގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސްޕެޝިއަލް ކޮންސްޓެބިއުލަރީ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި

ގޯތި އަދި ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމު ހުށައެޅުމަށް 1 އޮގަސްޓް އިން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްގެން މިސްކިތުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ދެމީހަކު އަތުލައިގަނެފި

މާލޭގެ އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއަށް އިސްކަންދީގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާން ބޭނުން: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

މިސްކިތްތަކާއި ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާއިމްކުރި ސީސީޓީވީ މޮނިޓަރިންގް ނިޒާމް އިފްތިތާހް ކޮށްފި

މާލެސިޓީ “ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބިއުލަރީ” ގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކޮށްފި