ފަހުގެ ހަބަރުތައް

ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާނުކޮށް ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުކުރުމުން ކައުންސިލަރު ސައިފް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ކުނި ވަކި ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ އަތުން އިތުރު ޚަރަދެއް ދިއުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ޝުޖާއު

ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

މާލޭ ރައްޔިތުންގެ އަމާޒުތައް ބޭނުން ދިމާލަށް ގެންދިއުމަށް މި ކައުންސިލް ދާނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދަން އަދި ސަރުކާރުން ހުއްދަ ނުދެއްވާކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ އެބާރުލުން ލިބިގެން ނޫނީ ކައުންސިލްތަކެއް ނުހިނގާނެ: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

މާލޭގައި ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ދެވަނަ ފަރާތެއް އޮންނަން ޖެހޭ: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

"އެއްލައްކަ ގަސް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ކަދުރު ރުއް އިންދަން ފަށައިފި

ކުނިކޮތަޅުތައް މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓުމުން "ޗާލު މާލެ ސިޓީ" އަމާޒު ހާސިލެއްނުވާނެ: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގެ ވެރިން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

"މަދިރި ހޯހޯ" ކެމްޕޭން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި

މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ނުދާ ސަބަބު މޭޔަރު މުޢިއްޒު ހާމަކުރައްވައިފި