ފަހުގެ ހަބަރުތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިއުންތައް ސްކޭންކުރުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ތަފްޞީލް ހާމަކޮށްފި

ރޯދަމަހު ޖަމާޢަތަށްދާ ފަރާތްތަކުގެ ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ނުޖެހުމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ އިލްތިމާސް ކުރަށްވައިފި

ވިލިމާލޭގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އައު އޮފީހެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން "ސްމާރޓް ސްޓްރީޓް ލައިޓް" މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފަންނުވެރިޔާ" ޕްރޮގްރާމް މޭޔަރ މުޢިއްޒު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާ ބަގީގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ބަގީތައް ވިލިމާލެއަށް ގެންގޮސްފި

އުންމީދަކީ ރޯދަމަހަށް ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަން ލިބިގެންދިއުން: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ރޯދަމަހަށް ނިމޭނެ: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ހިދުމަތް ފެށޭނެ: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 1444 ވަނަ އަހަރުގެ މަދަހަ މުބާރާތް ފަށައިފި