ފަހުގެ ހަބަރުތައް

މާލޭގެ މޭޔަރު ބުދަ ދުވަހު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރަށްވައިފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ “އެއްލައްކަ ގަސް“ ޕްރޮގްރާމް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވައިފި

މާލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ބޯހިމެނުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

ވެމްކޯގެ އަސްލު މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުވަންނާނަން: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ޚާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް

މޫސުން ތަންދޭނަމަ މިއަހަރު ނިމުމުގެކުރިން 3000 މަގުބައްތި ހަރުކޮށް ނިމޭނެ: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

ޗައިނާ ސަރުކާރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 3000 މަގު ބައްތި ހަވާލުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭ: ރައީސް

ގދ އަތޮަަޅު އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންސްޝިޕް 2022 މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ފައްޓަވާ ދެއްވައިފި

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންސްޝިޕް 2022 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މޭޔަރު މުޢިއްޒު ތިނަދޫއަށް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެކުނު ބަނދަރުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސީސީޓީވީ އާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތާއި މަދަހަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި