ފަހުގެ ހަބަރުތައް

ސްކޫލްތަކުން ކިޔަވައިދިނުމުގައި އިސްލާމްދީނާ ސަގާފަތާ އާދަކާދައާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާންމުންނަށް ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ސަލްޓަން ޕާކާއި ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކަށް ދާ ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގަން މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން މާލެސިޓީގެ ގޭބިސީތަކަށް ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ވަޒަންކޮށްފި

އާސަހަރާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތާއިއެކު،ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހުޅުމާލޭގައި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޗައިނާގެ ޕިންގްޓަން ސިޓީއާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

"ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް" ގެ މަސައްކަތަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

މުޅި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބި ކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

އަގުހުރި އިނާމް ތަކަކާއިއެކު މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތާއި މަދަޙަ މުބާރާތް 1444 ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަށް 2 އަހަރު: ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް!

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަށް 2 އަހަރު: ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ "އަދާހަމަ"

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކޮށްފި