މާލޭ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށް

އާބާދީއާއި ބޯހިމެނުން

ގޭބިސީ

46,251

ބައިބޯމިން

1,257 per ha

ޖުމްލަ އާބާދީ

252,768

މާލޭ ރައްވެހިން

އެހެނިހެން

ބިމުގެ ބޮޑުމިނާއި ބައިބޯމިން

މާލޭ ގެދޮރުގެ ހާލަތު

ބިމުގެ ބޮޑުމިނާއި ބައިބޯމިން

ޕްލޭންގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތައް

ތަރައްޤީގެ ޝިއާރުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް މަގުފަހިކުރުން.


މާލޭ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުން ހޯދުނު ހޯދުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައުން.


ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ގެންނަން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް

ތަރައްޤީގެ ޝިޢާރު ތައް

ޑިޖިޓަލް މާލެ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޑިޖިޓަލް މާލޭގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ޗާލު މާލެސިޓީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޗާލު މާލެސިޓީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ބިންވެރި ރައްޔިތެއް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ބިންވެރި ރައްޔިތެއްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

އަވަށްތަކުން ހޯދުނު ހޯދުންތައް

ބިމުގެދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ ބިން ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްތަކަށް ބިމުގެ ބޭނުން ކުރުން.


ޕާކު ކުރުމުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުން.


ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތަކާއި ޕާކުތަށް އިތުރުކުރުން.


ކެމިކަލްގުދަންތަކާއި އާންމުންނަށް އުނދަގޫވާޒާތުގެ ބޭނުންތައް ޞިނާޢީ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރުން.


ވިލިމާލޭގައި މަސްމާރުކޭޓާއި، އިޖުތިމާޢީ މަރުކަަޒާއި އިތުރު ގެދޮރު ބިނާކޮށް، ބްރިޖާގުޅޭ ހިސާބުތަކުގައި ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަ ކަނޑައެޅުން.


މަގުތަކުގެ ސަލާމަތަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމާއެކު، އިލެކްޓްރިކް ބައިސިކަލް އިތުރުކޮށް ހިނގާމީހުންނަށް އިސްކަންދިނުން.


އިމާރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަކަތަބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދަށްކުރުން.


މާލޭގެ ބައިބޯމިން ދަށްކުރެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން.


ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށާއި، ގެވެހި ކަނބަލުންގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ޓެކްނިކަލްގޮތުން ގެންނަންހުށަހަޅާ ކަންތައް

ބިމުގެދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ ބިން ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްތަކަށް ބިމުގެ ބޭނުން ކުރުން.

ބިމުގެދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ ބިން ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްތަކަށް ބިމުގެ ބޭނުން ކުރުން.

ހިނގާމީހުންނަށާއި، ޙާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް މަގުތައް ބަދަލުކުރުން.

އީ-ބައިކް ޗާޖުކުރާ ޕާކުތަކެއް ގާއިމުކުރުން.

މައިމަގުތައް ފުޅާކޮށް ދުއްވާއެއްޗިއްސަން ލޭނު ކަނޑައަޅައި، މަގުގެ ކައިރީގައި ގަސްއިންދައި ފެހިކުރުން.

އަގުހެޔޮ، ފަސޭހަ، އިއާދަކުރަވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ވިއުގައެއް ގާއިމުކޮށް ދުއްވާ އަމިއްލަ އުޅަނދުތައް މަދުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ޕާކު ކުރުމަށައި، ކުޅިވަރުކުޅުމަށް މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތްތަކެއް ހެދުން.

ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އެތަންތަން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން.

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށް