ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް

އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާތައް

Council sitting
93

15 މާޗް 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 93 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
92

08 މާޗް 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 92 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
91

01 މާޗް 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
90

22 ފެބްރުއަރީ 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

15 Feb 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 89 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

08 Feb 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 88 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

01 Feb 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

26 Jan 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

18 Jan 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

15 Jan 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 84 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

15 Jan 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 83 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

28 Dec 2022

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 82 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ