ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް

އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާތައް

Council sitting
53

25 މެއި 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 53 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

Council sitting
52

18 މެއި 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ52 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

Council sitting
51

11 މެއި 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ51 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

Council sitting
50

27 އޭޕްރިލް 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ50 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

20 Apr 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ49 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

13 Apr 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 48 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

06 Apr 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 47 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

30 Mar 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 46 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

23 Mar 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 45 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

16 Mar 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 44 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

09 Mar 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 43 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

02 Mar 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 42 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ