ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް

އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާތައް

Council sitting
86

26 ޖަނަވަރީ 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
85

18 ޖަނަވަރީ 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
84

15 ޖަނަވަރީ 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 84 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
83

15 ޖަނަވަރީ 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 83 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

28 Dec 2022

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 82 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

21 Dec 2022

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 81 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

14 Dec 2022

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

10 Dec 2022

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 79 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

01 Dec 2022

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 78 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

23 Nov 2022

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

16 Nov 2022

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 76 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

10 Nov 2022

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ