ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް

އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާތައް

Council sitting
77

23 ނޮވެމްބަރ 2022

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ

Council sitting
76

16 ނޮވެމްބަރ 2022

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 76 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
75

10 ނޮވެމްބަރ 2022

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
74

02 ނޮވެމްބަރ 2022

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 74 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

26 Oct 2022

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 73 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

20 Oct 2022

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 72 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

13 Oct 2022

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 71 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

06 Oct 2022

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

29 Sep 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 69 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

22 Sep 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 68 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

14 Sep 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 67 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

11 Sep 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 66 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ