ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް

އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާތައް

Council sitting
133

06 ފެބްރުއަރީ 2024

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 133 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
130

16 ޖަނަވަރީ 2024

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 130 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
129

09 ޖަނަވަރީ 2024

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 129 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
126

09 ޖަނަވަރީ 2024

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 126 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

30 Nov 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 125 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

24 Aug 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 117 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

09 Aug 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 115 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

25 Jul 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 112 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

20 Jul 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 111 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

13 Jul 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 110 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

21 Jun 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 107 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

14 Jun 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 106 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ