ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް

އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާތައް

Council sitting
61

04 އޯގަސްޓް 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

Council sitting
60

21 ޖުލައި 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 60 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

Council sitting
59

06 ޖުލައި 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 59 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

Council sitting
58

29 ޖޫން 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 58 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

22 Jun 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 57 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

15 Jun 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 56 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

08 Jun 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 55 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

01 Jun 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 54 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

25 May 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 53 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

18 May 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ52 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

11 May 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ51 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

27 Apr 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ50 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ