އިއުލާނާއި ދެންނެވުން

ފަހުގެ އިއުލާނުތައް

1
ޖޫން

ހ. ވެޔޮވިލާ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ޖަގަހަ ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

23
ފެބްރުއަރީ

ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމަށް އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

8
ޖަނަވަރީ

18 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގެ ފެން ބިލް އަދި ކަރަންޓު ބިލް އަދި ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް

އިތުރު އިއުލާނުތައް

8
ޖަނަވަރީ

18 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް

27
ޑިސެމްބަރ

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި،ހުސްބިންތައް އަދި މައިޒާންތައް ސާފުތާހިރު ތަނެއްގޮތުގައި ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ.

26
ޑިސެމްބަރ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަދަޙަ މުބާރާތް 1444

26
ޑިސެމްބަރ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް 1444

21
ޑިސެމްބަރ

ކްރިސްމަސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭ

14
ޑިސެމްބަރ

ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން

14
ޑިސެމްބަރ

ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން

14
ޑިސެމްބަރ

ހެލްޕަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން

14
ޑިސެމްބަރ

ހެލްޕަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން

14
ޑިސެމްބަރ

ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން