އިއުލާނާއި ދެންނެވުން

ފަހުގެ އިއުލާނުތައް

18
ސެޕްޓެމްބަރ

މާލެ ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސެކިޔުރިޓީ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލު

7
ޖުލައި

މ. ވައިލަޓްލޭބަލް އަދި މ. އިގުލީމުގެއަށް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައިދިނުމާއި ގުޅޭ

18
އޭޕްރިލް

މއ. ދޫގަސް އެވެ. ކިޔާ ގޯތީގެ ( ޙުސައިން ޝަރީފް އާއި ފާޠިމަތު ޝަރީފް އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލު ) ބާޠިލު ކުރުމާއި ގުޅޭ

އިތުރު އިއުލާނުތައް

14
އޭޕްރިލް

ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

14
އޭޕްރިލް

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމާއި ގުޅޭ

20
މާޗް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަދަހަ މުބާރާތާއި ޤުރުއާން މުބާރާތް 1443 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭ

20
މާޗް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަދަހަ މުބާރާތާއި ޤުރުއާން މުބާރާތް 1443 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ

16
މާޗް

މާލޭ ސިޓީގެ ވިލިމާލޭގައި ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޤާއިމްކުރާ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޓެންޓް ޖަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

16
މާޗް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގގެ 4ވަނަ ފަންގިފިލާގައި 11 ކޮޓަރި ހެދުމާއި އެހެނިހެން މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

16
މާޗް

ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާއްވާ "މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕާރކް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2022" އާއި ގުޅޭ "

15
މާޗް

ރަސްފައްނު މޫދުން ކިސަޑްނަގާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭ

15
މާޗް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( 7/2010) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން

14
މާޗް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޤުރުއާން މުބާރަތް 1443 އަށް ޤަވާއިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅޭ