ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމަށް އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

ނަންބަރު

(IUL)425-CB/1/2023/56

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު

23 ފެބްރުއަރީ 2023

ސުންގަޑި

08 މާޗް 2023 - 09:25

ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމަށް އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވާގޮތަށް މި ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 1 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މި ވޯކްޝޮޕަކީ އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާ ހިލޭ ހިންގައިދޭ ވޯކްޝޮޕެކެވެ. ވޯކްޝޮޕް އަންނަ މާރޗްމަހު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ، އުމުރުން 18 އަހަރާ 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުން މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ ފޯމް https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpfWQKspuhC38hoyJj_4oxcm2gIdRBIs7VleYQZCCZPOWdpQ/viewform ފުރިހަމަކުރައްވައި 2023 މާރިޗު 08 ވާ ބުދަދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލްގެ [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

ވޯކްޝޮޕާބެހޭ މައުލޫމާތު އަދި ފޯމް މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

23 ފެބުރުވަރީ 2023