ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް

ހުޅުމާލެ ސާރވިސަސް ކޮމެޓީ

ހުޅުމާލެ ސާރވިސަސް ކޮމެޓީ

ހުޅުމާލޭގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ވިލަރެސްކޮއް ބެލެހެއްޓުމާ ، މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމަން ޖެހޭކަންކަން ކޮމިޓީ ލެވެލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތައް ނިންމައި މޭޔަރަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން އަދި ކޮމިޓީ ލެވެލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް މޭޔަރ ފޮނުވާކަންކަން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމައި މޭޔަރ އަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން