252768

އާބާދީ

46251

ގޭބީސީ

635

ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން)

18

ދާއިރާތައް

ފަހުގެ އިއުލާނުތައް

1
ޖޫން

ހ. ވެޔޮވިލާ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ޖަގަހަ ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

23
ފެބްރުއަރީ

ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމަށް އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

8
ޖަނަވަރީ

18 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގެ ފެން ބިލް އަދި ކަރަންޓު ބިލް އަދި ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް

8
ޖަނަވަރީ

18 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް

27
ޑިސެމްބަރ

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި،ހުސްބިންތައް އަދި މައިޒާންތައް ސާފުތާހިރު ތަނެއްގޮތުގައި ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ.

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ވިލިމާލޭ ވަގުތީ މާރުކޭޓް އެޅުން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ

މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

މާލެ އަދި ވިލިމާލެގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އެއަރ ފައިބާރ އިން ވިއުގަ ގުޅާލުމުގެ ފިޔަވަހި

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ފައިބަރ ކޭބަލް އެޅުމުގެ ފިޔަވަހި

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

ރައްޔިތުން އެދޭ އަމާޒަށް މާލެ ސިޓީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވަނީ މައިގަނޑު 7 އަމާޒަކަށް

ޑިޖިޓަލް މާލެ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޑިޖިޓަލް މާލޭގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ޗާލު މާލެސިޓީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޗާލު މާލެސިޓީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ބިންވެރި ރައްޔިތެއް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ބިންވެރި ރައްޔިތެއްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ފަހުގެ ހަބަރުތައް

މާލޭގެ މޭޔަރު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އި ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް އާއި ކައުންސިލް މެމްބަރު ކަމަށް އިންތިހާބުވި ތިން ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން:

ކެޓް ޝެލްޓަރގައި ގަސް އިންދުން