މާވެހި ޕޯޓަލްއިން ހިދުމަތްތަކަށް އެދިލައްވާ

މާވެހި ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ވެރިފައިވުމުން, މިހާރު ސިޓީކައުންސިލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިކޮށް އެދިލެއްވޭނެ

ރަޖިސްޓްރީވުމަށް

252,768

އާބާދީ

46,251

ގޭބިސީ

635

ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން)

18

ދާއިރާތައް

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ވިލިމާލޭ ވަގުތީ މާރުކޭޓް އެޅުން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ

މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

މާލެ އަދި ވިލިމާލެގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އެއަރ ފައިބާރ އިން ވިއުގަ ގުޅާލުމުގެ ފިޔަވަހި

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ފައިބަރ ކޭބަލް އެޅުމުގެ ފިޔަވަހި

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

ރައްޔިތުން އެދޭ އަމާޒަށް މާލެ ސިޓީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވަނީ މައިގަނޑު 7 އަމާޒަކަށް

ޑިޖިޓަލް މާލެ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޑިޖިޓަލް މާލޭގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ޗާލު މާލެސިޓީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޗާލު މާލެސިޓީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ބިންވެރި ރައްޔިތެއް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ބިންވެރި ރައްޔިތެއްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ފަހުގެ ހަބަރުތައް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 78 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ

ފަހުގެ އިއުލާނުތައް

6
ޖަނަވަރީ

މާލެ ސިޓީގައި ނައިޓްމާކެޓް ބޭއްވުމާގުޅޭ

6
ޖަނަވަރީ

އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތަށް ނައިޓްމާކެޓް ބާއްވަން އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި ބެހޭ

7
ޖަނަވަރީ

މާލެ ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާ އިޢުލާން

4
ޖަނަވަރީ

މާލޭގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ 211 ޕާކިންގ ސްލޮޓަށް އެދި ހުޅުވާލާފައިވާ އިޢުލާންތައް ބާތިލް ކުރުމާއި ގުޅޭ.

2
ފެބްރުއަރީ

ކަށުކަމާއި ކެމީގެ ކަންކަމަށް ޖަމާޢަތްތެރިން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން