މިސްކިތް ފަންޑު

7730000467623

އެކައުންޓް ނަމްބަރ

7265050

ސްލިޕް ވައިބަރ ކުރެއްވުމަށް

ފަހުގެ އިއުލާނުތައް

23
ފެބްރުއަރީ

ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމަށް އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

8
ޖަނަވަރީ

18 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގެ ފެން ބިލް އަދި ކަރަންޓު ބިލް އަދި ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް

8
ޖަނަވަރީ

18 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް

27
ޑިސެމްބަރ

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި،ހުސްބިންތައް އަދި މައިޒާންތައް ސާފުތާހިރު ތަނެއްގޮތުގައި ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ.

26
ޑިސެމްބަރ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަދަޙަ މުބާރާތް 1444

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ވިލިމާލޭ ވަގުތީ މާރުކޭޓް އެޅުން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ

މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

މާލެ އަދި ވިލިމާލެގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އެއަރ ފައިބާރ އިން ވިއުގަ ގުޅާލުމުގެ ފިޔަވަހި

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ފައިބަރ ކޭބަލް އެޅުމުގެ ފިޔަވަހި

މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

ރައްޔިތުން އެދޭ އަމާޒަށް މާލެ ސިޓީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވަނީ މައިގަނޑު 7 އަމާޒަކަށް

ޑިޖިޓަލް މާލެ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޑިޖިޓަލް މާލޭގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ޗާލު މާލެސިޓީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޗާލު މާލެސިޓީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ބިންވެރި ރައްޔިތެއް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ބިންވެރި ރައްޔިތެއްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ފަހުގެ ހަބަރުތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިއުންތައް ސްކޭންކުރުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ