މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ވަފްދާއި ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންމޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އާއި ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންމޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު އާއި ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންއިތުރު ގެލަރީތައް

މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ވަފްދާއި ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އާއި ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު އާއި ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއުއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ޗައިނާގެ ޒިޒަންގ އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ޗެއާމަން އާއި ވަފްދާއެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުން.

މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ޒަމާނީ ބަދަލާއިއެކު މާފަންނު ގަޑިބުރު އިފްތިތާޙް ކުރުން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 121 ވަނަ ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާ

މޭޔަރ ޑރ.މުޢިއްޒު، މޭޔަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވި ވަދާޢީ ބައްދަލުވުން.