މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ61 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާޕޮލިސް ކޮންސްޓަބިޔުލަރީ މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިންމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ60 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާއިތުރު ގެލަރީތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ61 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބިޔުލަރީ މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ60 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

މާލެ ސިޓީ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 19.07.2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 59 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

ވިލިމާލެ ފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދާ ގުޅޭގޮތުން ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނާއި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކީ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން 4 ޖުލައި 2022 ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 58 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 57 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ