މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 69 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 68 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް “ސްޓްރީޓް ލައިޓްސް” ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުއިތުރު ގެލަރީތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 69 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 68 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް “ސްޓްރީޓް ލައިޓްސް” ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 67 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ގދ އަތޮަޅު އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންސްޝިޕް 2022 މާލެ ސިޓީކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން

މާލޭގެ ދެކުނު ބަނދަރުގައި ސީސީޓީވީ ކެމަރާއާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 66 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބާގައި ބޭއްވުނު މަދަހަ މުބާރާތާއި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 65 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ