މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 94 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 93 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާއިތުރު ގެލަރީތައް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 94 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 93 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު "ސްމަރޓް ސްޓްރީޓް ލައިޓް" މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙް ކުރުން.

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން "ފަންނުވެރިޔާ" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙް ކުރުން.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާ ބަގީގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ބަގީތައް ވިލިމާލެއަށް ގެންދިޔުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 92 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް ބޭންކް ގުޅިގެން ވިލިމާލޭގައި އިސްލާމިކް ބޭންކް އޭޓީއެމްއެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާލެ ސިޓި ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުން