މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިންއިސްކަންދަރު މައިޒާން އާބާތުރަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވުންމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ "މާލެ ފެހި" ހުޅުމާލެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުންއިތުރު ގެލަރީތައް

މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އިސްކަންދަރު މައިޒާން އާބާތުރަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވުން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ "މާލެ ފެހި" ހުޅުމާލެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 112 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 111 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 110 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

އަޟްޙާ ޢީދަށް ޚާއްސަކޮށް ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޭއްވުނު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އުޟްހިޔާ ކަތިލުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން އަޟްޙާ ޢީދަށް މަރްޙަބާ ކިޔުން.