މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓާފް ނައިޓް 2022މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާގަލޮޅު މަދަރުސާގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ”ދިވެހި ޖާފަތް“ ފަންޑްރެއިސިންގް އިވެންޓް.އިތުރު ގެލަރީތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓާފް ނައިޓް 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ

ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ”ދިވެހި ޖާފަތް“ ފަންޑްރެއިސިންގް އިވެންޓް.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 76 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ

ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ ހޭންޑްބޯލް އަދި ފުޓްސެލް ފިއެސްތާ 2022 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން އާއި އެކު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މާފަން ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރު އާއި އެކު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިމިނަތު ޔުމްނާ އާއި އިތުރު ކައުންސިލަރުންނާއި އެކު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން.