ހިދުމަތްތައް

އަލަށް އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމްއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމްދުުވަހަކުވެސް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުހަދާ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މާލޭގެ ރަށްވެހީން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމްއަލަށް ރަށްވެހިވުމަށް އެދޭ ފޯމުމާލޭ ރަށްވެއްސަކަށްވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް/ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމުމައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމުމިހާރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ގެއިން އުނިކޮށް އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެދޭ ފޯމުމާލޭގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމްގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވާ ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމުފޮރިން ބަރތް ސެޓްފިކެޓް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ނަން ބަދަލު/އިސްލާޙު ކުރުމަށް އެދޭ މީހުން ފުރާ ގާނޫނީ ފޯމުރަށްރަށުގެ ރަށްވެހީންގެ ތެރެއި ން މާލޭސިޓީގައި ދިރިއު ޅެމުންދާ މީހުން ، މާލޭސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯ މު ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީން މީހުން / ކުދިން އުނިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
އިމާރާތް ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންއިންފާރާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުވަކި ކަމަކަށް އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިން ބެލުމަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުހަަތަރު ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ގަރާޖު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމްބިން އަމިއްލަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ސާފުކުރާ ފޯމުގޯއްޗާއި ގޯތީގައިވާ އިމާރާތް އަދި ފްލެޓު ރަހުނު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގޯތި ގެދޮރުގެ އެކިއެކި ޙިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުމާލެ ސިޓީގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުވިޔަފާރިއާއި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަބިން އަމިއްލަ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް