ހިދުމަތްތައް

އަލަށް އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމްއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމްއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެދޭ ފޯމުދުުވަހަކުވެސް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުހަދާ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މާލޭގެ ރަށްވެހީން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމްއަލަށް ރަށްވެހިވުމަށް އެދޭ ފޯމުމާލޭގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމްމާލޭ ރަށްވެއްސަކަށްވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް/ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމުގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވާ ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމުފޮރިން ބަރތް ސެޓްފިކެޓް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ނަން ބަދަލު/އިސްލާޙު ކުރުމަށް އެދޭ މީހުން ފުރާ ގާނޫނީ ފޯމުމައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމުރަށްރަށުގެ ރަށްވެހީންގެ ތެރެއި ން މާލޭސިޓީގައި ދިރިއު ޅެމުންދާ މީހުން ، މާލޭސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯ މުމިހާރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ގެއިން އުނިކޮށް އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީން މީހުން / ކުދިން އުނިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
އިމާރާތް ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންއިންފާރާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުވަކި ކަމަކަށް އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިން ބެލުމަށް އެދޭ ފޯމުހަަތަރު ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ގަރާޖު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމްބިން އަމިއްލަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ސާފުކުރާ ފޯމުގޯއްޗާއި ގޯތީގައިވާ އިމާރާތް އަދި ފްލެޓު ރަހުނު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގޯތި ގެދޮރުގެ އެކިއެކި ޙިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުމާލެ ސިޓީގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުވިޔަފާރިއާއި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަބިން އަމިއްލަ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް