ހ. ވެޔޮވިލާ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ޖަގަހަ ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

ނަންބަރު

(PR)425-CB/425/2023/7

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު

01 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

H.Vweyovila noosbayan (1)-1685629892407.pdf