މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި،ހުސްބިންތައް އަދި މައިޒާންތައް ސާފުތާހިރު ތަނެއްގޮތުގައި ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ.

ނަންބަރު

(IUL)425-B6/1/2022/ 333

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު

27 ޑިސެމްބަރ 2022

ސުންގަޑި

27 ޑިސެމްބަރ 2022 - 07:27

އިޢުލާން

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/221714

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި،ހުސްބިންތައް އަދި މައިޒާންތައް ސާފުތާހިރު ތަނެއްގޮތުގައި ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ.

މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި ،ޕާކުތަކާއި،ހުސްބިންތަކާއި ،މައިޒާންތަކާ އަދި ތިމާ ދިރި އުޅޭ ވެށި ސާފުތާހިރު ތަނެއްގޮތުގައި ބޭއްވުމަކީ އެންމެހައި ރަށްޔިތުންގެ ފަރުދީޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކެ އެފަދަ ތަންތަން ސާފުތާހިރު ތަނެއްގެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކުނިމެނޭޖު ކުރުމުގެ ނަމްބަރ 2013/R-58 ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް އެންމެ ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރުމަށާއި ކުނި މަގުމައްޗަށް ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަށް މެދުވެރިކޮށް ކުނި އުކާލެވެންދެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމާއި ،ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ހުރުމަތް ތެރިކޮށް ހިތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ،އެންމެހައި ބޭފުޅުންގެ ފަރުދީޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކެ ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުނި ނައްތާލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

27 ޑިސެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް