ޕްރެސް ރިލީސް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް15 ޖުލައި 2023

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅޭ

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

Ibrahim Mohamed- Press Release-1689413601919.pdf