މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގގެ 4ވަނަ ފަންގިފިލާގައި 11 ކޮޓަރި ހެދުމާއި އެހެނިހެން މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ނަންބަރު

(IUL)425-A2/1/2022104

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު

16 މާޗް 2022

ސުންގަޑި

27 މާޗް 2022 - 13:00

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

Iulaan 104-1647753428160.pdf