މާލޭ ސިޓީގެ ވިލިމާލޭގައި ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޤާއިމްކުރާ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޓެންޓް ޖަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

ނަންބަރު

(IUL)425-A2/1/2022/105

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު

16 މާޗް 2022

ސުންގަޑި

24 މާޗް 2022 - 13:00

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

Iulaan 105-1647753677072.pdf