ގުޅުއްވުމަށް

ހެޑް އޮފީސް (އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ – ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ބިލްޑިންގް: 4 ވަނަ ފްލޯ)

އަމީނީ މަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

1622
[email protected]

ޑިޕާރޓްމެންޓް / ސެކްޝަން / ޔުނިޓް

ކައުންސިލް ބިއުރޯ:

ވައިޓަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން:

3025430, 3025438, 1622
[email protected]

ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ:

1622, 3025440, 3025459
[email protected]

ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައި:

3011913 ,33327171 ,3333757, 1622

[email protected]

އިދާރީ ސެކްޝަން:

1622, 3025448
[email protected]

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން:

3306727 ,7989840, 1622
[email protected]

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން:

ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން:

1622, 3025424
[email protected]

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން:

1622, 3025407
[email protected]

އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން:

3323914, 1622
[email protected]

ހުޅުމާލެ ސެކްޝަން:

ވިލިމާލެ ސެކްޝަން:

3390812 ,3390812
[email protected]