ގުޅުއްވުމަށް

ހެޑް އޮފީސް (އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ – ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ބިލްޑިންގް: 4 ވަނަ ފްލޯ)

އަމީނީ މަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

1622
[email protected]

ޑިޕާރޓްމެންޓް / ސެކްޝަން / ޔުނިޓް

ކައުންސިލް ބިއުރޯ:

ވައިޓަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން:

3322077 ,3329272, 1622
[email protected]

ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ:

ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައި:

3011913 ,33327171 ,3333757, 1622

[email protected]

އިދާރީ ސެކްޝަން:

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން:

3306727 ,7989840, 1622
[email protected]

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން:

ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން:

3327240, 1622
[email protected]

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން:

އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން:

3323914, 1622
[email protected]

ހުޅުމާލެ ސެކްޝަން:

3350062
[email protected]lecity.gov.mv

ވިލިމާލެ ސެކްޝަން:

3390812 ,3390812
[email protected]