ގުޅުއްވުމަށް

ހެޑް އޮފީސް (އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ – ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ބިލްޑިންގް: 4 ވަނަ ފްލޯ)

އަމީނީ މަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

1622
secretariat@malecity.gov.mv

ޑިޕާރޓްމެންޓް / ސެކްޝަން / ޔުނިޓް

ކައުންސިލް ބިއުރޯ:

1622
secretariat@malecity.gov.mv

ވައިޓަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން:

3322077 ,3329272, 1622
vital.registration@malecity.gov.mv

ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ:

1622
land.building@malecity.gov.mv

ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައި:

3011913 ,33327171 ,3333757, 1622

ahbb.admin@malecity.gov.mv

އިދާރީ ސެކްޝަން:

1622
admin@malecity.gov.mv

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން:

3306727 ,7989840, 1622
hr@malecity.gov.mv

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން:

3327240
info@malecity.gov.mv

ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން:

3327240, 1622
budget@malecity.gov.mv

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން:

1622
procurement@malecity.gov.mv

އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން:

3323914, 1622
asset@malecity.gov.mv

ހުޅުމާލެ ސެކްޝަން:

3350062
hulhumale@malecity.gov.mv

ވިލިމާލެ ސެކްޝަން:

3390812 ,3390812
villimale@malecity.gov.mv