ގުޅުއްވުމަށް

ހެޑް އޮފީސް (އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ – ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ބިލްޑިންގް: 4 ވަނަ ފްލޯ)

އަމީނީ މަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

3323902 ,3313022 ,3321684 ,3323918
secretariat@malecity.gov.mv

ޑިޕާރޓްމެންޓް / ސެކްޝަން / ޔުނިޓް

ކައުންސިލް ބިއުރޯ:

3323834
secretariat@malecity.gov.mv

ވައިޓަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން:

3322077 ,3329272
vital.registration@malecity.gov.mv

ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ:

3343760 ,3344021
land.building@malecity.gov.mv

ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައި:

3011913 ,33327171 ,3333757

ahbb.admin@malecity.gov.mv

އިދާރީ ސެކްޝަން:

3306719
admin@malecity.gov.mv

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން:

3306727 ,7989840
hr@malecity.gov.mv

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން:

3327240
info@malecity.gov.mv

ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން:

3327240
budget@malecity.gov.mv

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން:

3323901
procurement@malecity.gov.mv

އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން:

3323914
asset@malecity.gov.mv

ހުޅުމާލެ ސެކްޝަން:

3350062
hulhumale@malecity.gov.mv

ވިލިމާލެ ސެކްޝަން:

3390812 ,3390812
villimale@malecity.gov.mv

ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން:

planning@malecity.gov.mv