މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 100 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

100

Sitting

4

Term


May 03

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 100 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • 26 އެޕްރީލް 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 99 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ކެޓް ނިޔުޓަރިން ފެސިލިޓީ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • އާސަހަރާގެ އަޕްގްރޭޑިންގ މަސައްކަތަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

100-1-1688824681589.pdf100. Yaumiyya-1688824693985.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ